25 Semanas São Quantos Meses

กี่เดือนก็แค่ 25 สัปดาห์?

ดังนั้นกระจายดอกเบี้ยใน 4 สัปดาห์!

2 ห้องนอนต่อสัปดาห์

คุณคือ

6 เดือน 1 สัปดาห์

หกเดือนต่อสัปดาห์

6 เดือนต่อสัปดาห์ ทุกๆ 4 สัปดาห์ เพียงติดต่อ ...

ในสัปดาห์ที่ 25 ติดต่อกัน 175 วัน ให้ถือว่า 30 วันพร้อมๆ กัน 175 วัน เท่ากับ 5 เดือน แต่ 25 วัน

ห้าเดือนกับ 25 วันอย่างแน่นอน

25 Semanas São Quantos Meses